Κάρτα Μέλους

#bedateam

Καλώς ήρθατε στη #bedateam

Η κάρτα που δημιουργήσαμε με σεβασμό στο περιβάλλον, στο αυτοκίνητο και τους πελάτες μας.

Μάθε για τα προνόμια των μελών.

Α. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Στο πρόγραμμα προνομίων της εταιρείας έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν όλοι οι πελάτες λιανικής (B2C) των καταστημάτων μας (στο εξής μέλη ή μέλος)

2. Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να εκχωρηθεί από το μέλος σε οποιοδήποτε τρίτο άτομο

3. Τα μέλη έχουν τα εξής προνόμια με τη χρήση της κάρτας μέλους #bedateam:

-Για αλλαγή ολόκληρου του συστήματος εξάτμισης, έκπτωση* -30%

-Για βελτίωση του συστήματος εξάτμισης, έκπτωση* -25%

-Για αλλαγή σωλήνα και σιγαστήρα, έκπτωση* -25%

-Για αναγέννηση καταλύτη ή DPF, έκπτωση -20%

-Για αλλαγή καταλύτη ή DPF, έκπτωση -20%*

-Για αλλαγή δύο σιγαστήρων, έκπτωση -20%*

-Για αλλαγή ενός σιγαστήρα, έκπτωση -15%*

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω εκπτώσεις αφορούν μόνο τα αντίστοιχα ανταλλακτικά και όχι την παροχή υπηρεσίας.

4.To κάθε μέλος θα λαμβάνει επιπλέον προσωπικές προσφορές, όπως αυτές θα καθορίζονται από την εταιρεία, με τη χρήση της κάρτας μέλους #bedateam, εφόσον δηλώσει ρητά στην παρούσα αίτηση τη συγκατάθεσή του για την αποστολή της σχετικής ενημέρωσης μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο (sms) ως εξής:

– Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημέρωση για προσωπικές προσφορές μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

– Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημέρωση για προσωπικές προσφορές μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο (sms)

5. Η εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιοδήποτε όρο χρήσης της κάρτας, κατά την εκάστοτε πολιτικής της, καθώς και να παύσει ολικώς ή μερικώς το πρόγραμμα προνομίων. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση ή παύση θα γνωστοποιείται στο καταναλωτικό κοινό μέσω ανακοίνωσης σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.beda.gr και με αποστολή σχετικής ενημέρωσης στα δηλωθέντα από το κάθε μέλος στοιχεία επικοινωνίας.

6. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η Εταιρεία τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων χρήσης της κάρτας ή παύσει μερικώς ή ολικώς το πρόγραμμα προνομίων ο κάτοχος ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της εταιρείας, εφόσον με την υπογραφή της αιτήσεως και την αποδοχή των παρόντων όρων, αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων το οποίο του παρέχεται αποκλειστικά και μόνο από ελευθεριότητα της εταιρείας και μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιηθεί ή να παύσει, άλλως έχει παραιτηθεί με την αίτηση του και την αποδοχή των παρόντων όρων από κάθε σχετική αξίωση του.

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Β1. Η εταιρεία «BEDA ABEE» είναι Υπεύθυνη για την Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχουν τα φυσικά πρόσωπα για την απόκτηση της κάρτας μέλους και ως υπεύθυνος επεξεργασίας, με σεβασμό στην ιδιωτικότητα διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε νόμιμη επεξεργασία εφαρμόζοντας τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αρ. (EE) 679/2016 (στο εξής «Κανονισμός»). H Εταιρεία συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνουν τα φυσικά πρόσωπα στην Αίτηση Μέλους (Όνομα, Επώνυμο, e-mail, αριθμό κινητού τηλεφώνου και ημερομηνία γέννησης (προαιρετικά)) για την απόκτηση της κάρτας μέλους, και τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναλύονται στους παρόντες όρους και σχετίζονται με την απόλαυση των προνομίων που αυτή παρέχει καθώς και για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης  και τη σχετικής επικοινωνίας με τα μέλη. Η Εταιρεία ως Υπεύθυνη για την Επεξεργασία λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να εγγυηθεί την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών  δεδομένων των μελών.

Β2. Τα προσωπικά δεδομένα των μελών θα διατηρούνται μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς επεξεργασίας και όσο η κάρτα μέλους είναι ενεργή.

Β3.H Εταιρεία θα αποστέλλει στο μέλος διαφημιστικό/ ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και τις προσωπικές προσφορές κάθε μέλους, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είτε με γραπτό μήνυμα στο κινητό (sms), μόνο εφόσον το μέλος επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιο υλικό και έχει παράσχει τη συγκατάθεσή του.

Β4. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας, γνωστοποίησης, φορητότητας δεδομένων, εναντίωσης στην επεξεργασία, καταγγελίας στην Αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή.

Β5. Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να προσφύγετε ενώπιον της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για τυχόν παράπονο που απορρέει από την ανωτέρω επεξεργασία, στην ιστοσελίδα www.dpa.gr και στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: email [email protected], τηλέφωνο 210 6475600, ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.

scroll up