Καριέρα στην BEDA

Έλα στην Ομάδα μας!

Πάρε μια θέση στην #bedateam !

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείχνετε με την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος.

Με τον τρόπο αυτό μας δίνεται, άμεσα ή μελλοντικά, η δυνατότητα να έχουμε επικοινωνία για θέσεις που ταιριάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ.

Δηλώστε ενδιαφέρον για τις παρακάτω ανοιχτές θέσεις εργασίας:

  1. Η ΒEDA ABEE αναζητά Μηχανικό Αυτοκινήτων για το συνεργείο που διατηρεί στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη η εργασιακή εμπειρία 5 ετών σε συνεργείο αυτοκινήτων. Μεθοδικότητα και όρεξη για μάθηση. Συνέπεια και επαγγελματισμός. Πνεύμα συνεργασίας. Προοπτικές εξέλιξης και συνεχής επιμόρφωση. Μισθός αναλόγως προσόντων.
Μπορείτε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με πλήρη στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Παρακαλούμε αναφέρετε στο e-mail τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

Η αποστολή του βιογραφικού σας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σημαίνει και τη ρητή αποδοχή των παρακάτω όρων.

ΟΡΟΙ

  1. Η αποστολή του βιογραφικού σημειώματος του Ενδιαφερόμενου, γίνεται υπ’ ευθύνη του και τα περιεχόμενα σε αυτό στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
  2. Κάθε Υποψήφιος, με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός του καθώς και των συστατικών επιστολών, παρέχει στην Εταιρία μας τη ρητή εξουσιοδότηση να προβεί στην απαιτούμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, που περιέχονται σε αυτά, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου, που θα περιέλθει στην κατοχή της Εταιρίας μας, υπ’ ευθύνη του Ενδιαφερόμενου.
  3. Η Εταιρία μας, δυνάμει της εξουσιοδότησης αυτής προβαίνει στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, και κάθε άλλης σχετικής νομοθετικής διάταξης, με σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων του, για τη κάλυψη θέσης, για την οποία απέστειλε το βιογραφικό του ή για την κάλυψη άλλης θέσης που διαχειρίζεται η Εταιρία μας, για την οποία κρίνεται, κατά την επεξεργασία, ότι διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες.
  4. Κάθε Ενδιαφερόμενος έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11 έως και 13 του ν. 2472/1997.
  5. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα υποψηφίων είτε απευθείας από τους ίδιους τους υποψηφίους είτε μέσω εταιρειών ευρέσεως εργασίας. Δεν αποσκοπούμε στη συλλογή και επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων (όπως δεδομένα υγείας). Κατ’ εξαίρεση, θα χρησιμοποιήσουμε τυχόν τέτοια δεδομένα για να εξετάσουμε αν πρέπει να προχωρήσουμε σε ειδικές προσαρμογές κατά τη διαδικασία συνέντευξης ή/ και πρόσληψης.

We are Social:

scroll up